BELANGRIJK : Gelieve dit contract (het "Contract") aandachtig door te lezen alvorens aan een Aiphone Aiwin programma deel te nemen.

1. Omschrijving

Dit contract definieert de principes en voorwaarden voor deelname aan het programma (de « Voorwaarden »). Het is uw verantwoordelijkheid deze regels aandachtig door te lezen en volledig te begrijpen. Indien u de voorwaarden niet ten volle begrijpt, moet u, alvorens het contract te aanvaarden en aan het programma deel te nemen, professioneel advies inwinnen.

Dit contract richt zich rechtstreeks tot elke deelnemer. Door deel te nemen aan het programma, aanvaardt u gebonden te zijn aan de Voorwaarden. Indien u niet aanvaardt onderworpen te zijn aan de Voorwaarden en dit Contract niet aanvaardt, kan u niet deelnemen aan het programma. De deelname aan het programma en diens voordelen, wordt door CCI nv (Aiphone Belgium) aangeboden. CCI nv (Aiphone Belgium) heeft het recht de "Voorwaarden" gekoppeld aan dit Contract op ieder ogenblik, geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

2. Wie kan deelnemen ?

Het programma is toegankelijk via de specifiek ontworpen website met het internetadres www.aiwin.be (de "Website"). U moet over internet en een e-mailadres beschikken om te kunnen genieten van de voordelen en privileges van "Deelnemer". CCI nv (Aiphone Belgium) is niet verantwoordelijk indien u zich niet kan aansluiten op internet, u zich niet op de website kan registreren of uw puntensaldo niet kan raadplegen.

De Deelnemers moeten individu's of juridische persoonlijkheden zijn. Noch machines, noch geautomatiseerde systemen mogen worden aangewend om geschenken te verwerven. Elke deelnemer kan maar over één rekening per programma beschikken.

3. Toekenning van punten

Als zijnde deelnemer zal u punten kunnen verzamelen door deel te nemen aan online incentiveprogramma's via de Website. Het is uw verantwoordelijkheid te handelen in overeenstemming met de regels die voor elk programma worden opgesteld. Deze reglementen vindt u terug in de rubriek "Lopende Promoties" van elk afzonderlijke promotie. De Programme Manager bij CCI nv (Aiphone Belgium) die het programma sponsort is de enige persoon die kan bepalen of u al dan niet kan deelnemen aan het programma en bepaalt eveneens of u de regels van het programma hebt gerespecteerd. CCI nv (Aiphone Belgium) behoudt het recht om Punten van uw rekening te halen indien u niet voldoet aan de verplichtingen die van toepassing zijn op de regels van het programma.

Eens voldaan aan alle vereisten van het programma verschijnen uw Punten op uw Puntenrekening. Deze rekening kan geraadpleegd worden nadat u zich op de Website met uw login en paswoord ingelogd hebt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze rekening regelmatig te controleren om zeker te zijn dat de puntenupdate correct werd doorgevoerd.

4. Toegang tot de rekening en paswoord

Bij de registratie tot een programma wordt er voor u een paswoord bepaald dat u per email verstuurd zal worden. Dit paswoord kan u achteraf in uw Account wijzigen. Met dit paswoord krijgt u toegang tot uw Aiwin rekening (via de Website) waar u de puntenupdates en puntensaldo kan verifiëren, alsook uw geschenken kan bestellen.

Om toegang te krijgen tot uw rekening moet u met uw e-mailadres en paswoord ingelogd zijn via de Website. U kan op ieder ogenblik de status van uw rekening en de historiek van uw verdiensten raadplegen.

Om veiligheidsredenen raden wij u aan uw paswoord te memoriseren en nergens op te schrijven. U wordt verondersteld uw paswoord, rekeningnummer en overige informatie omtrent uw rekening geheim te houden. CCI nv (Aiphone Belgium) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van debet of credit van uw rekening veroorzaakt door uzelf of voor elke niet toegelaten actie ondernomen door een derde persoon via gebruik van uw paswoord.

5. Gebruik van punten

Bij het realiseren van uw objectieven verschijnen de Punten die u gewonnen hebt onder de rubriek « Mijn Account ». U kan deze punten omruilen voor uw geschenk naar keuze uit de geschenkcatalogus. U kan eveneens uw Punten uit meerdere programma's opsparen en gebruiken om een duurder geschenk te bekomen. De bestellingen van de geschenken kunnen enkel geplaatst worden indien u via de Website met uw login en paswoord ingelogd bent. U kan geen geschenken bestellen voor een andere rekening dan de uwe.

Het moment waarop u uw punten ontvangt, wordt bepaald door CCI nv (Aiphone Belgium) en het programma-reglement. De Leveranciers van de Geschenken bezorgt u een verwachtte leveringsdatum bij ontvangst van uw bestelling. CCI nv (Aiphone Belgium) kan de levering binnen de verwachtte leveringstermijn echter niet garanderen en zal bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden bij een niet naleving van deze termijn.

CCI nv (Aiphone Belgium) is niet verantwoordelijk voor wijzigingen of het ontbreken van producten, goederen of diensten veroorzaakt door de Leveranciers van Geschenken of gekoppeld aan het mogelijk wegvallen van desbetreffende Leveranciers van Geschenken. De deelnemers krijgen voor geen enkel geschenk een garantie van beschikbaarheid.

Alle geschenken worden u exclusief geleverd door de Leveranciers van Geschenken. CCI nv (Aiphone Belgium) geeft op geen enkele manier op eender welk geschenk voorwaarden of desbetreffende waarborg . U dient de procedure van de Leverancier van Geschenken voor omruiling van defecte geschenken of goederen te volgen. In geen enkel geval worden de Geschenken door CCI nv (Aiphone Belgium) terugbetaald of omgeruild.

6. Verval punten

De punten vervallen volgens de regels hieronder vermeld. Voor punten die reeds vervallen zijn wordt geen terugbetaling of verlenging toegestaan. Alle Punten die zich op de Aiwin site bevinden en na 24 maanden niet verbruikt werden, vervallen na deze periode van 24 maanden inactiviteit. CCI nv (Aiphone Belgium) brengt u op het einde van de 23ste maand inactiviteit via email op de hoogte van mogelijk verval van punten na een inactiviteit van 24 maanden. Bij een foute melding kan CCI nv (Aiphone Belgium) niet verantwoordelijk gesteld worden indien de fout veroorzaakt werd door een fout in het e-mailprogramma, een verkeerd e-mailadres, een gebrek in de e-mailbehandeling of het niet doorgeven van een gewijzigd e-mailadres.

7. Einde of verandering van een programma

CCI nv (Aiphone Belgium) behoudt zich het recht om een programma op elk ogenblik te stoppen of te wijzigen. Na melding van stopzetting van het programma beschikt u over negentig (90) dagen om uw Punten om te ruilen. De boodschap van stopzetting wordt per email opgezonden naar het adres dat u tijdens de inschrijving aan CCI nv (Aiphone Belgium) bezorgd heeft. Bij een eventuele foute melding kan CCI nv (Aiphone Belgium) niet verantwoordelijk gesteld worden indien de fout veroorzaakt werd door een fout in het e-mailprogramma, een verkeerd e-mailadres, een gebrek in de e-mailbehandeling of het niet doorgeven van een gewijzigd e-mailadres.

CCI nv (Aiphone Belgium) kan op ieder ogenblik (én herhaaldelijk) wijzigingen aan dit Contract en Voorwaarden aanbrengen. Mogelijke wijzigingen worden u door CCI nv (Aiphone Belgium) via email bezorgd. Het feit dat u blijft deelnemen aan het programma ondanks mogelijke wijzigingen hangt samen met aanvaarding van deze wijzigingen. CCI nv (Aiphone Belgium) zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden in het geval van eventuele foute melding indien de fout veroorzaakt werd door een fout in het e-mailprogramma, een verkeerd e-mailadres, een gebrek in de e-mailbehandeling of het niet doorgeven van een gewijzigd e-mailadres. Indien u niet akkoord kunt gaan met welke wijziging dan ook, moet u onmiddellijk uw deelname aan het programma stopzetten.

8. Fraude ; einde van deelname

De deelname aan het programma is onderworpen aan dit Deelnemerscontract. Elke tekortkoming aan deze voorwaarden, elke fraude of misbruik gekoppeld aan de toename of gebruik van Punten, elk misbruik van informatie van CCI nv (Aiphone Belgium) door u of door wie dan ook vanuit uw rekening kan leiden tot de schrapping van uw deelname aan Aiwin , annulatie van uw Aiwin rekening en/of vermindering van uw puntenaantal. In geval van fraude of verkeerdelijk gebruik, alsook bij verdenking van fraude of verkeerdelijk gebruik door u of wie dan ook gebruik makend van uw paswoord, heeft CCI nv (Aiphone Belgium) het recht om het lidmaatschap voor onbepaalde tijd gedurende de looptijd van het programma in te trekken./p>

9. Geschillen/Vergissingen

Elke vraag of geschil omtrent het programma en vragen of geschillen omtrent het recht tot het programma moeten schriftelijk binnen de 90 dagen volgend op desbetreffende transactie aan CCI nv (Aiphone Belgium) overgemaakt worden. Elk geschil zal door CCI nv (Aiphone Belgium) zelf behandeld worden CCI nv (Aiphone Belgium) behoudt het eigen recht tot interpretatie van de Voorwaarden. Bij een vergissing veroorzaakt door CCI nv (Aiphone Belgium) zal CCI nv (Aiphone Belgium) als vergoeding enkel de punten die in vraag gesteld werden op uw rekening plaatsen.

10. Divers

Dit contract en alle geschillen hieraan verbonden of klachten omtrent het programma vallen onder de Belgische wetgeving. Indien een clausule uit dit Contract ongeschikt of onbruikbaar blijkt, wordt deze clausule zo breed mogelijk geïnterpreteerd, en dit terwijl de overige clausules hun kracht en effect blijven behouden. Geen enkele clausule uit dit contract zal kunnen worden gebruikt om een partnership, een joint venture, een tewerkstelling of een agentschap te creëren of te rechtvaardigen tussen de deelnemer en een leverancier van geschenken. Noch een leverancier van geschenken noch een andere leverancier zullen verplichtingen kunnen stellen in de plaats van CCI nv (Aiphone Belgium). Dit contract omvat het volledige contract tussen de deelnemer en CCI nv (Aiphone Belgium) betreffende desbetreffend onderwerp.

11. Fiscaliteit

Door akkoord te gaan met dit Contract begrijpt de Participant dat hij of zij onderworpen zijn aan de Belgische Wetgeving omtrent de fiscaliteit op relatiegeschenken. CCI sa (Aiphone Belgium) wil haar verplichtingen in zake fiscaliteit naleven door elke Participant jaarlijks een ingevulde fiscale fiche 281.50 te bezorgen. De Participant wordt verondersteld deze fiche bij hun belastingsaangifte van het overeenstemmende jaar te voegen. Indien dit niet gebeurt kan de Participant een boete lijden tot 200% van de waarde van de ontvangen goederen. CCI sa (Aiphone Belgium) kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de te betalen belastingen, noch voor de eventuele boetes van welke aard dan ook.